Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 1. Aanduiding partijen

 • In deze voorwaarden wordt de andere partij aangeduid als ‘de wederpartij’.
 • In deze voorwaarden wordt Willem Denijs aangeduid als ‘Willem Denijs’.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 • Alle offertes zijn geldig voor wat betreft de aanvaardingstermijn. Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft Willem Denijs het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Willem Denijs-medewerkers binden Willem Denijs slechts indien zij door Willem Denijs zijn bevestigd.
 • Door Willem Denijs aan de wederpartij voor, bij of na de offerte dan wel opdrachtbevestiging ter kennis gebrachte gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
 • Alle rechten van door of via Willem Denijs tot stand gekomen aanbiedingen, beschrijvingen en dergelijke, berusten bij Willem Denijs, tenzij anders vermeld.
 • Door Willem Denijs verstrekte aanbiedingen, door of via Willem Denijs tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden, blijven onvervreemdbaar eigendom van Willem Denijs en mogen niet, in welke vorm dan ook, aan derden ter inzage worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld, dan wel op andere wijze gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Willem Denijs .
 • Bescheiden als bedoeld in lid 3 van dit artikel moeten op eerste verzoek van Willem Denijs compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tussen Willem Denijs en de wederpartij tot stand komt, moeten zij terstond aan Willem Denijs worden teruggegeven.

Artikel 3. Toepasselijkheid voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Willem Denijs gedane offertes, op alle reacties van de wederpartij en op alle door Willem Denijs met de wederpartij gesloten overeenkomsten, betreffende de advisering, trainingen/scholing, informatieverstrekking, onderzoek, projectmanagement en ontwikkeling, één en ander in de allerruimste zin des woords, hierna te noemen: ‘activiteit(en)’. Afwijkende bevindingen binden Willem Denijs slechts na akkoordbevinding zijnerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 • Vertegenwoordigers van Willem Denijs mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens uitdrukkelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 • Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Willem Denijs niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Prijs en betaling

 • De door Willem Denijs berekende prijs is voor de betreffende activiteit. Als blijkt dat Willem Denijs alsnog omzetbelasting verschuldigd is, is Willem Denijs gerechtigd deze omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • Willem Denijs behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen.
 • Indien prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 • Betaling door de wederpartij dient binnen vier weken na factuurdatum te geschieden op één van de bankrekeningen van Willem Denijs.
 • Behoudens het bepaalde in artikel 6 laat nalatigheid van de wederpartij ter zake van het gebruikmaken van de activiteiten van Willem Denijs zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 5. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 • Indien Willem Denijs door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Willem Denijs, na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is Willem Denijs bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 • De wederpartij is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
 • Indien Willem Denijs door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6. Annulering door de wederpartij

 • Na annulering door de wederpartij, nadat tussen partijen de overeenkomst tot stand is gekomen, zullen door Willem Denijs aan de wederpartij kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen;
  • bij annulering tien dagen of meer voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 50% van de aan Willem Denijs verschuldigde prijs;
  • bij annulering binnen tien dagen voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 100% van de aan Willem Denijs verschuldigde prijs.

Artikel 7. Studiemateriaal

 • Studiemateriaal (artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software, onderzoeksinstrumenten en dergelijke), uitgereikt aan de wederpartij, is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle rechten van, door of via Willem Denijs tot stand gekomen en/of uitgereikt studiemateriaal berusten bij Willem Denijs en/of de auteur.
 • Door Willem Denijs verstrekt studiemateriaal mag niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande toestemming van Willem Denijs , vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.
 • Het is de wederpartij verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard ook aan te (doen of laten) brengen in het studiemateriaal, dat in het kader van de cursus aan de wederpartij ter beschikking is gesteld.
 • Willem Denijs behoudt zich het recht voor activiteitenprogramma’s, studie- en lesmateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren.

Artikel 8. Geheimhouding

 • Alle informatie die door klanten verstrekt wordt en waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is wordt door Willem Denijs, zijn medewerkers en de docenten geheim gehouden.

Artikel 9. Klachten

 • Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Willem Denijs verzorgde cursussen of op facturen van Willem Denijs , moeten bij Willem Denijs worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Willem Denijs in staat te stellen de gegrondheid van de oorzaak van de klachten na te trekken.
 • Na ontvangst wordt de klacht opgenomen in het klachtenregistratiesysteem. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.
 • De wederpartij ontvangt binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met daarin een korte beschrijving van de klacht en duidelijkheid over hoe, wanneer en door wie de klacht wordt onderzocht.
 • De wederpartij ontvangt binnen drie weken na ontvangst van de klacht bericht met betrekking tot de wijze waarop de klacht is afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de wederpartij hiervan binnen drie weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 • De wederpartij heeft een beroepsmogelijkheid bij de heer Henk van Woudenberg. Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor Willem Denijs bindend; eventuele consequenties worden door Willem Denijs snel afgehandeld.
 • De wederpartij kan de klacht schriftelijk indienen bij Willem Denijs, Fazantenkamp 574, 3607 DE Maarssen of mailen naar willemdenijs@gmail.com onder vermelding van (bedrijfs)naam, adres en telefoonnummer en een heldere omschrijving van de klacht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is Willem Denijs niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover de aansprakelijkheid van Willem Denijs ter zake is verzekerd.
 • In alle gevallen waarin Willem Denijs een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen zijn eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers persoonlijk bedongen.

Artikel 11. Geschillen

 • Op alle door Willem Denijs gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht -onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen-, tenzij de wederpartij binnen één maand nadat Willem Denijs zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.